هنردر خانه

مجموعه ایی از کارهای دستی و هنرهای خانگی

انواع کشباف(بافتنی)

کشباف دولا(آمریکایی)

کشباف دولا(آمریکایی)

این مدل برای کمر دامن یا شلوار مورد استفاده است که به راحتی میتونید کش یا بند از داخل آن رد کرد.

روش بافت:

همان ۱ زیر -۱رو است با این تفاوت که دانه های زیر را نمیبافیم و ازپشت برداشته وداخل میل سمت راست میکنیم و دانه های رو را به صورت عادی میبافیم.

کشباف پیچ

کشباف پیچ

این مدل برای مچ شلوار یا لباس یا یقه استفاده شده وبسیار محکم تر وزیبا تر از کشباف معمولی است.

روش بافت:

همان ۱ زیر -۱رو است با این تفاوت که برای بافتن دانه های زیر میل سمت راست را از سمت چپ نخی که روی میل قرار دارد وارد کرده و دانه زیر را میبافیم و برای بافتن دانه رو میل سمت راست را از سمت چپ نخی که پشت میل قرار دارد وارد کرده ودانه رو را میبافیم.

کشباف تیغ ماهی

کشباف تیغ ماهی

این کشباف برای شال گردن وکلاه بسیار مناسب است چون حالت پفکی زیبایی دارد و گرما را بهتر نگه میدارد.

روش بافت:

همان ۱ زیر -۱رو است با این تفاوت که برای بافتن دانه زیر میل سمت راست را داخل دانه پایینی زده  ومیبافیم ودانه رو به صورت معمولی بافته میشود.

کشباف مدادی

کشباف مدادی

این کشباف برای  کت هایی که برای روی لباس هستند استفاده میشود.

روش بافت:

پایه این مدل ۲زیر-۲رو است و ۲ تایی که باید زیر بافته شوند ۲ تایکی شده ولی دانه دوم را از میل خارج نمیکنیم واز زیر می بافیم و۲ دانه رو می بافیم . پشت وروی کار به یک شکل بافته میشود.

[ هشتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 19:7 ] [ کدبانو ]

[ ]