هنردر خانه

مجموعه ایی از کارهای دستی و هنرهای خانگی

آموزش مرواريد بافي (قلب)

سپس مانند شكل اولين دانه سفيد را دانه مشترك گرفته وانتهاي نخ را وارد مرواريد اول ميكنيم

بعد در هر كدام از نخ ها يك مرواريد سفيد انداخته ويك مرواريد ديگر را برداشته وبه صورت مشترك در هر دو نخ قرار ميدهيم اين عمل را بار ديگر انجام ميدهيم وبراي بار آخر ديگر دانه مشتركي در نظر نمي گيريم ومرواريد سفيد حلقه اول را دانه مشترك در نظر ميگيريم.در اينجا شكلي شبيه استوانه داريم كه شامل چهار حلقه است.اين استوانه را با حلقه هاي ۴ تايي ادامه مي دهيم تا طول آ ن به اندازه نصف قلب ما در آيد كه در اينجا من۱۳ رديف بافته ام.تا اينجا نصف قلب را بافته ايم.

در اين مرحله حلقهاي ۴ تايي را در امتداد طول استوانه ادامه نمي دهيم ودر راستاي حلقه دومي كه در ابتدا ايجاد كرده ايم بافت را همچنان ادامه ميدهيم (۱۲رديف)شكلي شبيه تصوير زير را بافته ايم

دو سراين دو  استوانه را مثل شكل به سمت پايين آورده وروي هم قرار ميدهيم وبه هم وصل ميكنيم

  

 

[ سی ام آبان ۱۳۸۹ ] [ 16:51 ] [ کدبانو ]

[ ]